ANTIOCHEIA, ANTIOCHIA, Antakya, Hatay (Syria)

Festzug von Öffnet externen Link in neuem FensterAntiochos IV. Epiphanes (166 v.Chr.)

Polybios XXXI 25,1 ff.:

XXX 25,1 ὁ δατς οτος βασιλεςκούσας τος ν τ Μακεδονί συντετελεσμένουςγνας π Αμιλίου Παύλου το ωμαίων στρατηγο, βουλόμενος τ μεγαλοδωρίᾳ ὑπερραι τν Παλονξέπεμψε πρέσβεις κα ϑεωρος ες τς πόλεις καταγγελοντας τοςσομένους γναςπ ατοῦ ἐπ Δάϕνης, ς πολλν γενέσθαι τνλλήνων σπουδν ες τνς ατνϕιξιν. (2) ρχν δ᾽ ἐποιήσατο τς πανηγύρεως τν πομπείαν οτωςπιτελεσϑεσαν. (3) καϑηγοντό τινεςωμαϊκνχοντες καϑοπλισμνν ϑώραξινλυσιδωτος, νδρεςκμάζοντες ταςλικίαις πεντακισχίλιοι: μεϑ ος Μυσο πεντακισχίλιοι. (4) συνεχες δ σαν Κίλικες ες τν τν εζώνων τρόπον καϑωπλισμένοι τρισχίλιοι, χρυσοςχοντες στεϕάνους. (5) π δ τούτοις Θρκες τρισχίλιοι κα Γαλάται πεντακισχίλιοι. τούτοιςπέβαλλον Μακεδόνες δισμύριοι κα χαλκάσπιδες πεντακισχίλιοι, λλοι δὲ ἀργυράσπιδες, οςπηκολούϑει μονομάχων ζεύγη διακόσια τετταράκοντα. (6) τούτων κατόπινσανππες Νισαοι μν χίλιοι πολιτικο δ τρισχίλιοι, ν ο μν πλείουςσαν χρυσοϕάλαροι κα χρυσοστέϕανοι, ο δ λλοιργυροϕάλαροι. (7) μετ δ τούτουςσαν ο λεγόμενοιταροιππες: οτοι δὲ ἦσαν ες χιλίους, πάντες χρυσοϕάλαροι. (8) τούτοις συνεχς ν τ τν ϕίλων σύνταγμα, σον κα κατ τ πλϑος κα κατ τν κόσμον . π δ τούτοις πίλεκτοι χίλιοι, ος πηκολούϑει τ καλούμενον γημα, κράτιστον εναι δοκον σύστημα τνππέων, περὶ χιλίους. …

XXX 25,1 „Als derselbe König von den Spielen hörte, die der römische Feldherr Ämilius Paulus in Makedonien veranstaltet hatte, wollte er Paulus an Pracht übertrumpfen und schickte die bei kultischen Anlässen üblichen Gesandschaften in die griechischen Städte, um die Spiele, die in Daphne stattfinden sollten, offiziell anzukündigen, so dass alle Griechen darauf brannten, zu ihm zu kommen. (2) Das Fest wurde mit einem Umzug eröffnet, der aus den folgenden Gruppen gebildet wurde. (3) Zuerst kamen 5.000 Mann in der Blüte der Jugend, in römischer Bewaffnung und mit Kettenpanzern, dann 5.000 Myser, (4) an die sich 3.000 Kilikier anschlossen in der Rüstung von Leichtbewaffneten, goldene Kränze auf dem Haupt, (5) an diese wieder 3.000 Thraker und 5.000 Galater. Auf diese folgten 20.000 Makedonen und 5.000 Erzbeschildete, weitere (?) mit silbernen Schilden, nach diesen 240 Paare von Gladiatoren. (6) ... "

XXX 26,1: πιτελεσϑέντων δ τνγώνων κα μονομαχιν κα κυνηγεσίων κατ τριάκονϑ μέρας, νας τς ϑέας συνετέλει, πέντε μν τς πρώταςν τ γυμνασί πάντεςκ χρυσνλκείωνλείϕοντο κροκίν μύρ. (2)ν δ τατα πεντεκαίδεκα, κα κινναμωμίνου τὰ ἴσα κα ναρδίνου. παραπλησίως δ κα ταςξς εσεϕέρετο τήλινον, μαράκινον, ρινον, πάντα διαϕέροντα τας εωδίαις. (3)στρωτο δ ες εωχίαν ποτ μν χίλια τρίκλινα, ποτ δ χίλια πεντακόσια μετ τς πολυτελεστάτης διασκευς. (4; Athenaois V 194) Ὁ δὲ χειριςμὸς ἐγίνετο τῶν πραγμάτων δι᾽ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως … (6) καὶ ποτὲ μὲν ἀποϑέμενος μεταξὺ τὸν ψωμόν, ποτὲ δὲ τὸ ποτήριον ἀνεπήδα καὶ μετανίστατο καὶ περιῄει τὸν πότον προπόσεις λαμβάνων ὀρϑὸς ἄλλοτε παρ᾽ ἄλλοις, ἅμα δὲ καὶ τοῖς ἀκροάμασι προσπαίζων. (7) προϊούσης δ᾽ἐπὶ πολὺ τῆς συνουσίας καὶ πολλῶν ἤδη κεχωρισμένων, ὑπὸ τῶν μίμων ὁ βασλεὺς εἰσεϕέρετο ὅλος κεκαλλυμένος καὶ εἰς τὴν γῆν ἐτίϑετο ὡς εἷς ὢν δῆτα τῶν μίμων. (8) καὶ τῆς συμϕωνίας προκαλουμένς, ἀναπδήσας ὠρχεῖτο καὶ ὑπεκρίνετο μετὰ τῶν γελωτοποιῶν, ὥστε πάντας αἰσχυρομένους ϕεύγειν.

XXX 26,1 „Während der sportlichen Spiele, der Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen wurden in den ersten fünf der dreißig Tage, in denen der König diese Schaustellungen gab, im Gymnasium alle mit Krokosöl aus goldenen Gefäßen gesalbt, (2) fünfzehn an der Zahl, und ebenso groß war die der Gefäße mit Zimt- und Nardenöl. Ebenso wurde in den folgenden Tagen Telis-, Amarakon- und Irisalbe hereingebracht, alles vom feinsten Wohlgeruch. (3) Zum Mahl waren bald 1.000 bald 1.500 Speiselager aufgestellt, jedes mit kostbarem Tafelschmuck. (4) Die Leitung der Festlichkeiten hatte der König selbst. ... (6) ... dann wieder legte er mitten im Essen seinen Bissen fort oder setzte den Becher hin, sprang auf, suchte sich einen anderen Platz und ging so von einer Tafel zur andern, nahm stehend den Zutrunk an, den man ihm bot, von dem oder jenem, oder scherzte mit den Künstlern, die etwas vortrugen. (7) Die Geselligkeit dauerte schon bis zu später Stunde und viele hatten sich bereits entfernt, da wurde der König, ganz und gar eingehüllt,  von den Mimen hereingetragen und auf die Erde gelegt, als wäre er einer von ihnen. Von der Musik aufgerufen, sprang er auf seine Füße und fing an, (nackt) zu tanzen und mit den Possenreißern eine Tanzszene aufzuführen, so dass alle vor Scham die Flucht ergriffen. ... " (Übers. nach H. Drexler)

Lit.: F. Walbank, Polybius, Rome and the Hellenistic World: essays and reflections (Cambridge 2002) 85-89.

Livius XLI 20,10-13:

spectaculorum quoque omnis generis magnificentia superiores reges vicit, reliquorum sui moris et copia Graecorum artificum; gladiatorum munus, Romanae consuetudinis, primo maiore cum terrore hominum, insuetorum ad tale spectaculum, quam voluptate dedit; deinde saepius dando et modo volneribus tenus, modo sine missione, etiam [et] familiare oculis gratumque id spectaculum fecit, et armorum studium plerisque iuvenum accendit. itaque qui primo ab Roma magnis pretiis paratos gladiatores accersere solitus erat, iam suo [  * * *.

„Auch durch Großartigkeit der Schauspiele jeder Art übertraf er (d.i. Öffnet externen Link in neuem FensterAntiochos IV. Epiphanes) die früheren Könige ... und durch die Anzahl der griechischen Künstler. Ein Gladiatorenspiel, das er nach römischem Brauch gab, rief unter den Menschen, die ein solches Schauspiel nicht gewohnt waren, zuerst mehr Entsetzen als Vergnügen hervor. Dadurch, dass er solche Spiele öfter gab und bald bis zur Verwundung, bald bis zum Tod kämpfen ließ, machte er dann aber auch diese Art des Schauspiels ihren Augen vertraut und weckte in den meisten jungen Männern Freude an den Waffen. Daher konnte er, der anfangs von Rom für viel Geld ausgebildete Gladiatoren zu holen pflegte, bald schon in seinem eigenen Reich [ Leute finden, die sich für die Gladiatorenspiele zur Verfügung stellten ..."